Business News

Ελεγκτική Υπηρεσία: Δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι της Κυβέρνησης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Written by Spyros Gerolemou

[ad_1]

Δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του τριετούς Σχεδίου Δράσης του Συμβούλιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΣΗΔ), ώστε να δοθεί η μέγιστη δυνατή προτεραιότητα στα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να αρθούν οι καθυστερήσεις που υπήρχαν, όσον αφορά την έγκριση των έργων αυτών. Αυτό διαπιστώνει σχετική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας η οποία δόθηκε την Τρίτη στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, οι κύριοι λόγοι που αφορούν την μη επιτυχή υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης, εντοπίζονται στον μη ρεαλιστικό προγραμματισμό που έγινε για τον καταρτισμό του 3-ετούς Σχεδίου Δράσης του ΣΗΔ, στην απουσία συστηματικής παρακολούθησης της προόδου των έργων, στον μη έγκαιρο εντοπισμό των προβλημάτων που προκαλούσαν τις καθυστερήσεις και στη μη άμεση επίλυση τους, καθώς και στη μη συχνή σύγκληση συνεδριών του ΣΗΔ (7 συνεδρίες στα 2 χρόνια) για εξέταση της προόδου των έργων και λήψη αποφάσεων, για επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονταν κατά την υλοποίηση τους.

Με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον Μάιο του 2015 για αντικατάσταση του Εκτελεστικού Συμβουλίου Μηχανογράφησης (ΕΣΜ) από το ΣΗΔ, κρίθηκε ότι θα πρέπει επισπευστεί η λήψη αποφάσεων όσο αφορά την έγκριση και υλοποίηση έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και η άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων αφού οι αποφάσεις θα λαμβάνονταν σε ανώτερο επίπεδο.

Οι Δράσεις που περιλάμβανε το 3-ετές Σχέδιο Δράσης, το οποίο καταρτίστηκε τον Οκτώβριο του 2015 από την Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αφορούσαν την παροχή πληροφόρησης και περισσότερων δημόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικά στο περιβάλλον της «Αριάδνης» (Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδος Ασφαλείας), την Παροχή Πιστοποιητικών Ηλεκτρονικής Υπογραφής και Ηλεκτρονικής Αυθεντικοποίησης, την Ανταλλαγή Πληροφοριών/Δεδομένων μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων των Κυβερνητικών Τμημάτων, το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτηση, τον Εκσυγχρονισμό του Δημόσιου Τομέα – Κυβέρνηση χωρίς χαρτί (eOasis), την Βελτίωση των Διαδικασιών Αγοράς ή και Επέκτασης Συστημάτων Πληροφορικής, την Ηλεκτρονική Παρουσία του Κέντρου Επιχειρηματικότητας και τη Ψηφιοποίηση Σχεδίου Χορηγιών.

«Ενόψει των πιο πάνω, έχουμε την άποψη ότι οι σκοποί της δημιουργίας του ΣΗΔ δεν έχουν επιτευχθεί στην πράξη καθώς η έγκριση των έργων και η έγκαιρη εξέταση των αιτημάτων από μόνες τους, δεν αρκούσαν – όπως αποδείχθηκε στην πράξη – για την υλοποίηση των έργων μέσα στα χρονικά πλαίσια που προβλέφθηκαν, με ότι αυτό συνεπάγεται», αναφέρεται.

Με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρος του ΣΗΔ ορίστηκε ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω και Μέλη ο Υπουργός Οικονομικών, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (υπό την ιδιότητα του Ψηφιακού Πρωταθλητή), ο Διευθυντής Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής και, η Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου, ως Παρατηρητής. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 17.03.2017, ορίστηκε ως μέλος και ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Στα συμπεράσματά της η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι ενώ ο σκοπός που συστάθηκε το ΣΗΔ – και αντικατέστησε το προηγούμενο Συμβούλιο Μηχανογράφησης – ήταν βασικά η επίσπευση της υλοποίησης της Μηχανογράφησης της Δημόσιας Υπηρεσίας, εντούτοις κάτι τέτοιο δεν επιτεύχθηκε στην πράξη, όπως διαπιστώνεται από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα, όπως αυτά αποτυπώνονται στην παρούσα έκθεσή, στα 2 χρόνια λειτουργίας του, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Στις συστάσεις της η Ελεγκτική Υπηρεσία προτρέπει το Υπουργικό Συμβούλιο, ως όργανο που διόρισε το ΣΗΔ, να απαιτεί εκθέσεις προόδου ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τόσο για τα έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που έχουν εγκριθεί, όσο και την πρόοδο υλοποίησης/έγκρισης των έργων, η έγκριση των οποίων μέχρι σήμερα ακόμη εκκρεμεί.

Επίσης για τον έγκαιρο εντοπισμό των προβλημάτων που προκαλούν τις καθυστερήσεις και, την άμεση επίλυση των προβλημάτων αυτών, η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγείται όπως η Ομάδα Υποστήριξης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΣΗΔ τηρεί μητρώο ελέγχου των πιο πάνω έργων και ενημερώνει ανάλογα το ΣΗΔ, το οποίο θα πρέπει επίσης, όπως αναφέρεται, να συνεδριάζει σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα για πιο αποτελεσματικό έλεγχο υλοποίησης των έργων.

[ad_2]
Source link

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close